martes, 10 de julio de 2007

Os cidadáns vigueses estás satisfeitos por vivir e traballar na súa cidade

Alto grao de satisfacción dos cidadás para vivir e traballar en Vigo

O Valedor do Cidadá, Luis Espada, presentou hoxe no Concello o libro "Satisfacción de la cidadanía con su comunidad local" con aplicación ó municipio de Vigo, e falou dos cambios que se produciron con respecto aos datos do 2003.

Co emprego do indicador "satisfacción dos cidadáns ca comunidade local", obtense unha medida xeral da cidadanía, con respecto a varios aspectos do municipio, relacionados co que se denomina calidade de vida. É, polo tanto, un indicador que analiza o benestar xeral da cidadanía, informando de diferentes niveis de satisfacción (moi satisfeito, satisfeito, insatisfeito, moi insatisfeito ou non contesta) tanto a nivel xeral como en atención a 14 temas específicos: Accesibilidade e calidade da vivenda, oportunidades laborais, zonas verdes, ocio e espallamento, entorno litoral e praias, porto da cidade, servicio de limpeza e recollida de residuos, calidade do espacio construido, servicios sociais e de saúde, servicios culturais, recreativos e de ocios, dotación de centros educativos e calidade da ensinanza, servicios públicos de transporte, mobilidade e tráfico, oportunidades de participación nos procesos de planificación e toma de decisións a nivel local e seguridade cidadá.

En primeiro lugar, e a modo de reflexión xeral, cabe manifestar que as mostras dos parámetros analizados, anos 2003 e 2007, son insuficientes para determinar con certo rigor as tendencias observadas. Fai falta, polo menos, unha nova medida entorno ao ano 2010 ou 2011 para poder constatar o aumento, diminución ou estancamento de certos aspectos analizados.

O análise do documento faise por distritos, e se pode observar que nalgúns o grao de satisfacción aumenta e noutros ocorre o contrario. Polo tanto, de forma global, obsérvase un menor nivel relativo de satisfacción en catro distritos e, polo contrario, un maior nivel, tamén relativo, no grao de satisfacción en cinco distritos.

A modo de conclusión, cabe destacar que nas enquisas deste ano ponse de manifesto dous características que parecen contradictorias e que xa se resaltaron no ano 2003. A aparente contradicción entre o parámetro "Vigo como lugar para vivir e traballar", cun valor elevado, e o grao de satisfacción global dos 14 aspectos analizados, que eran baixos e inferiores ao citado valor. Este ano, o primeiro parámetro a baixado, a pesares de que segue sendo elevado e ten aos vigueses satisfeitos coa súa cidade, e, polo contrario, os 14 aspectos analizados de forma global aumentan o nivel de satisfacción.

No hay comentarios: